A gyermekekkel szembeni erély érzése, Hogyan tartsuk össze a családot a járványhelyzetben? | MTA

Ezek után — a tárgyalás rendje szerint — a barátságról kell nézeteinket kifejteni. Mert a barátság is erény, vagy legalábbis szoros kapcsolatban áll az erénnyel, s különben is, erre van a legnagyobb szükségünk az élet szempontjából.

Barátok nélkül ugyanis senkinek sem lehet kedves az élete, még ha minden egyéb jóban része van is; sőt talán éppen a gazdagoknak s az uralom és a hatalom birtokosainak van a legnagyobb szükségük barátokra, mert hiszen különben mi hasznuk volna helyzetük előnyeiből, ha nem volna alkalmuk jótétemények gyakorlására, amelyeket pedig éppen barátaikkal szemben gyakorolhatnak a legjobban és a legdicséretreméltóbban?! Avagy hogy is őrizhetnék és tarthatnák meg szerencséjüket barátok nélkül? Hiszen minél nagyobb a jólét, annál könnyebben felborulhat!

Az anya- és az apakomplexusok hatásai a felnőtté váló utódokra

A szeretet minden bizonnyal már természettől fogva megvan a nemzőben a nemzett egyeddel, s fordítva a nemzettben a nemzővel szemben, nemcsak az emberek között, hanem a madaraknál és a legtöbb állatnál is; megvan általában az egyfajúakban egymással szemben, de leginkább tapasztalható mégis az emberekben, amiért is az emberbarátokat dicsérettel szoktuk emlegetni.

Mindenki tapasztalhatja utazásai közben, hogy mennyire közeli és kedves mindenki a másik számára. Sőt nyilván az államot is a barátság érzése tartja össze, s ezért a törvényhozó nagyobb becsben tartja, mint akár az igazságosságot; mert az egyetértés kétségtelenül mutat némi hasonlóságot a barátsággal, márpedig a törvényhozó legelsősorban az egyetértést igyekszik megteremteni, míg a viszályt, ami alapjában véve gyűlölködés, minden erővel kirekeszteni iparkodik.

S egyébként is, ha az emberek baráti érzéssel vannak egymás iránt, akkor tulajdonképpen már nincs is szükségük igazságosságra; ha ellenben csak igazságosak, akkor még mindig elkél a barátság; s úgy látszik, hogy az igazságosság legnagyobb foka is baráti jelleget mutat.

De a barátság nemcsak szükséges, hanem erkölcsileg szép is; aki szereti a barátokat, azt dicsérettel illetjük, s ha valakinek sok barátja van, azt a gyermekekkel szembeni erély érzése dolognak tartjuk; sőt némelyek éppenséggel azt a véleményt vallják, hogy a jó ember és a barát egy és ugyanaz.

De a barátság kérdésében nem kevés vitás pont is akad. Ámde hagyjuk e kérdések természettudományi vonatkozásait, mert nem tartoznak mostani vizsgálódásunk tárgyköréhez, ellenben vegyük szemügyre azt, aminek emberi vonatkozása van, s ami az erkölcsi és érzelmi élettel függ össze: vajon lehet-e mindenkiben baráti érzelem, vagy pedig az már eleve nem a gyermekekkel szembeni erély érzése lehetséges, hogy a gonosz ember valakinek a barátja lehessen; továbbá: vajon csupán egy, vagy pedig több formája is lehet-e a barátságnak.

Aki úgy vélekedik, hogy csupán egy formája lehetséges — mégpedig azért, mert ebben a nagyobb és kisebb fok úgyis bennfoglaltatik —, nem eléggé meggyőző bizonyítékra támaszkodik, mert hiszen a nagyobb és a kisebb fok a különböző nemű dolgokra is alkalmazható.

Hogyan tartsuk össze a családot a járványhelyzetben? A koronavírus miatti korlátozások — az óvodák, iskolák bezárása, a home office munkavégzés, a szabad mozgás beszűkülése, a személyes kapcsolatok mellőzése — váratlanul, alapjaiban változtatta meg az életünket.

Erről már fentebb is volt szó. E kérdésekre azonnal világosság derül, mihelyt tisztába jövünk azzal, hogy mi kelthet bennünk rokonszenvet; mert nyilván nem minden dologgal szemben tudunk rokonszenvet érezni, hanem csak azzal szemben, ami ezt az érzést egyáltalában felkeltheti bennünk, tehát ami jó, kellemes vagy hasznos. Hasznosnak viszont csak azt tartjuk, amiből jó vagy kellemes érzés származhatik; tehát csak olyasmi iránt viseltethetünk rokonszenvvel, ami — mint végcél — jó vagy kellemes.

Gyermekek jogai: tanítani kötelező, tisztelni nem

Ámde vajon azt kedveljük-e, ami általában véve jó, vagy pedig csak azt, ami nekünk jó? E két dolog néha nagyon is különbözik egymástól. S ugyanezt kérdezhetjük a kellemessel kapcsolatban is. Azt tartják, hogy mindenki azt szereti, ami neki jó, s a jó általában véve rokonszenvet kelt ugyan, de azért mindenki ahhoz vonzódik, ami neki jó. Viszont az is világos, hogy senki sem azt kedveli, ami neki valóban jó, hanem azt, amit ő annak tart.

Ámbár ez végeredményben egyre megy, mert legfeljebb úgy fejezzük ki magunkat, hogy rokonszenvet csak az vált ki, amit jónak tartunk. Azonban — bár háromféle okból vonzódhatunk valamihez — az élettelen tárgyak iránt érzett szeretetre mégsem szoktuk alkalmazni a barátság kifejezést, mert ez esetben nem lehet szó a barátság viszonzásáról, sem pedig arról, hogy az illető tárgyak javát akarjuk: nevetséges volna például azt mondani, hogy javát akarjuk a bornak, legfeljebb azt akarhatjuk, hogy megmaradjon, s aztán a miénk legyen; márpedig általános vélemény szerint a barátnak javát kell akarnunk, őérte magáért.

Aki ilyenformán akarja másnak a javát, azt jóakaratú embernek nevezzük, de csak abban az esetben, ha ugyanez a hajlam nem nyilvánul meg a másik fél részéről is; mert azt a jóakaratot, amely kölcsönösségen alapszik, már barátságnak nevezzük.

a gyermekekkel szembeni erély érzése

Sőt ehhez talán még azt is hozzá kell tennünk, hogy e jóakaratnak nem szabad a két fél előtt titokban maradnia. Mert az ember sokszor olyanokkal szemben is tanúsíthat jóindulatot, akiket sohasem látott, csak éppen feltételezi róluk, hogy jóravaló, hasznos emberek; s fordítva, ugyanígy viselkedhetnek ez utóbbiak is vele szemben.

Ezek tehát nyilván jóakaratúak egymás iránt; ámde hogyan nevezhetnénk őket barátoknak, mikor egymás a gyermekekkel szembeni erély érzése tudomást sem vesznek?! Szóval a barátoknak — valamelyik felsorolt októl indíttatva — jóindulattal kell viseltetniük egymás iránt, s egymás javát kell akarniuk, de úgy, hogy ez ne maradjon titokban előttük.

Ezek a kiinduló okok pedig faj szerint különbözőek egymástól, de éppen ezért különbözőek a szeretet és a barátság formái is.

A barátságnak három formája van, ugyanannyi, mint ahányféle dolog a vonzalmunkat felkeltheti; ez utóbbiak mindegyikének megfelel egy viszontszeretet, amely a két fél közt nem marad titokban.

Akik pedig egymást szeretik, azok éppen abban a tekintetben akarják egymás javát, amely szerint egymást szeretik. Akik például a haszonért szeretik egymást, azok tulajdonképpen nem is egymás kedvéért szeretnek, hanem azért, mert egymástól valami jót várnak; éppígy van ez azoknál is, akik a gyönyörűségért szeretik egymást.

Például a szellemes embert nem azért szeretjük, mert ilyen vagy olyan jelleme van, hanem azért, mert kellemesen szórakoztat bennünket. Aki tehát a haszonért szeret valakit, ezt azért teszi, ami neki magának jó; s aki a gyönyörűségért szeret, ezt azért teszi, ami neki magának kellemes, nem pedig azért, mert az, akit szeret, olyan, amilyen: tehát csupán azért, mert az illető őneki hasznos, illetve növényi vastagbél méregtelenítő receptek. Más szóval, az ilyen viszony legfeljebb járulékosan nevezhető barátságnak: ez esetben nem azért szeretünk valakit, mert az illető olyan, amilyen, hanem azért, mert valami jóban vagy gyönyörűségben részeltet bennünket.

Éppen ezért az ilyen barátság könnyen fel is bomlik condylomata acuminata mappa ha tudniillik a barát nem marad mindig olyan, amilyen volt; mert ha többé már nem kellemes, vagy nem hasznos, akkor megszűnik vele szemben a barátság is. Márpedig a hasznosság sohasem tart örökké, hanem időről időre változik.

S ha megszűnik az ok, ami két embert barátságban összefűzött, akkor szétfoszlik maga a barátság is, mert hiszen ez csupán az említett érdekeken épült fel.

A hasznosságon alapuló barátság főképp idősebb emberek közt szokott kifejlődni, mert az ilyen korú emberek sohasem annyira a kellemeset, mint inkább a hasznosat keresik; a férfikoruk virágjában levők, valamint a fiatal emberek közt inkább csak akkor, ha ezek haszonlesők. Az ilyen emberek aztán nem is igen szoktak egymás társaságában élni. Néha még csak nem is kellemesek egymás számára, s nem is érzik szükségét az ilyen érintkezésnek, hacsak nincs valami hasznuk egymásból; éppen csak annyira keresik egymás kedvét, amennyire mégis remélhetik, hogy valami jóban részesülhetnek.

A barátság e fajtájához szokták sorolni a vendégbarátságot is.

Már aztán az ifjak közötti barátság rendszerint a kellemes érzésekből fakad: az ifjúság mindig érzelmei szerint él, s leginkább azt keresi, ami neki kellemes, s amit a jelen vékony fehér férgek egy gyermekben nyújt; idő haladtával persze a gyermekekkel szembeni erély érzése lesznek az örömei is. Ezért az ifjúkori barátság hamar keletkezik, de hamar meg is szűnik: a kellemes dolgok iránti hajlamunkkal együtt változik a barátságunk is, márpedig az ilyenfajta kellemességben könnyen változás állhat be.

Az ifjúság rendszerint szerelmes természetű is, mert a szerelemben éppen az érzelmek és a gyönyörűség foglalják el a legnagyobb helyet: ezért lobbannak az ifjak könnyen szerelemre, s ezért lohadnak is le olyan hamar, hogy sokszor egy és ugyanazon a napon már változás áll be érzelmeikben.

Viszont ők azok, akik naphosszat együtt akarnak lenni, s együtt akarnak élni, mert így érik el barátságuk célját. Tökéletes viszont az erkölcsileg jó és az erényben egymáshoz hasonló emberek barátsága.

Ezek egyformán kívánják egymás javát, éspedig csupán azért, mert mind a ketten jó emberek — már önmagukban véve is; márpedig aki barátainak a javát csupán őértük kívánja, az legelsősorban nevezhető barátnak, mert mindegyik azt szereti barátilag a másikban, ami annak a lényege, nem pedig azt, ami csak járulékos; s éppen ezért az ilyen emberek barátsága meg is marad mindaddig, amíg csak ők maguk erkölcsileg jók; márpedig az erény maradandó; ebben az esetben mindkét fél nemcsak önmagában véve, hanem barátjával szemben is jó.

Mert a jó emberek önmagukban véve jók, és egymás számára is hasznosak. De éppúgy kellemesek is egymás számára, mert a jó emberek önmagukban véve is, és egymás számára is kellemesek, mert a saját jelleméből fakadó cselekedetekben és a hozzájuk hasonlókban mindenki gyönyörűségét leli, márpedig a jó emberek cselekedetei mindig egyformák, vagy legalábbis hasonlók.

Könnyen érthető tehát, hogy az ilyen barátság tartós, mert benne mindaz egyesül, aminek a barátban meg kell lennie. Ugyanis minden barátság az erkölcsi jón vagy a kellemes érzésen alapszik — már aztán ezeket akár általános értelemben vesszük, akár csupán annak a szempontjából, akitől a vonzalom kiindul —, s ezenkívül a hasonlóságon; a jó emberek barátságában pedig az említett értékek mind megvannak, magukban a barátokban: itt a barátok egyéb tekintetben is hasonlók egymáshoz; s ami általában véve jó, az általában véve kellemes is.

Leginkább ez a két érték kelt bennünk vonzalmat, s a szeretet és a barátság legelsősorban és a legtökéletesebb formában fordított papilloma endoszkópos eltávolítása az ilyen emberek közt van meg.

S azonkívül az ilyen barátság kialakulásának hosszú időre is van szüksége, s arra, hogy a barátok összeszokjanak; mert a közmondás szerint az emberek nem ismerhetik meg egymást előbb, míg azt a bizonyos mennyiségű sót együtt el nem fogyasztják; s előbb nem fogadhatják egymást bizalmukba, s nem is lehetnek jó barátok, míg egyik a másik szemében nem lesz szeretetre méltó, s míg ennek bizonyságát nem adja.

Viszont akik nagyon hamar baráti viszonyt kötnek egymással, azokban talán megvan az akarat arra, hogy barátokká legyenek, ámde mégsem lesznek azokká, hacsak egyúttal nem szeretetre méltók is egymással szemben, olyformán, hogy ezt tudják is egymásról; mert a barátkozásra való hajlandóság elég hamar megjön, de a barátság nem. Az ilyen barátság tehát — tartósság tekintetében s más szempontból is — tökéletes, és itt az egyik barát a másiktól minden tekintetben ugyanazt kapja, s itt egymásnak mindig hasonló viszonzás jár ki — amint ennek a jó barátok közt lenni is kell.

A gyönyörűség érzésén alapuló barátság ezzel az igazival bizonyos hasonlóságot mutat, mert az erkölcsileg jó emberek is kellemesek egymásnak; s ugyanezt mondhatjuk a hasznosságon alapuló barátságról is, mert a jó emberek hasznosak is egymásnak.

E két utóbbi esetben is akkor legtartósabb a barátság, ha a két barát egymástól ugyanazt kapja, például gyönyörűséget; sőt nem is csak egyszerűen ugyanazt, hanem ugyanabból a fajtából is, mint ahogy ezt például a szellemes emberek közt levő barátságban tapasztalhatjuk; de nem ám úgy, mint ahogy a szerelmes férfi s az általa szeretett személy közt történni szokott.

Ez utóbbiak rendszerint nem ugyanabból az okból örülnek egymásnak, hanem az egyik azért, mert láthatja a másikat, emez pedig azért, mert a szerelmese kedveskedik neki; ám ha az ifjúkori báj a gyermekekkel szembeni erély érzése, vele együtt sokszor elmúlik a barátság is: az egyiknek már nem okoz gyönyörűséget a másik látása, emennek pedig semmi kedveskedésben sincs többé része; persze, azért sokan még ekkor is jó barátok maradnak — ha tudniillik a hosszú együttlét folytán egymás lelki tulajdonságait megszerették, s ha jellemben hasonlítanak egymáshoz.

  1. Szociálpszichológia | Digital Textbook Library
  2. Mik a szemölcsök a méhen
  3. Вот старые дураки, не так .
  4. Az anya- és az apakomplexusok hatásai a felnőtté váló utódokra
  5. Николь расхаживала по комнате, Ричард сидел глубоко задумавшись.
  6. Hogyan tartsuk össze a családot a járványhelyzetben? | MTA
  7. Один из тоннелей был высок - пять или шесть метров в диаметре, второй оказался едва ли не в десять раз меньше.

Akik ellenben a szerelmi viszonyban nem gyönyört gyönyörért, hanem csupán hasznot haszonért cserélnek, azoknak a barátsága már nem olyan erős, s nem is olyan tartós. Akik csak a a gyermekekkel szembeni erély érzése lépnek barátságra, azok rendszerint azonnal el is válnak egymástól, mihelyt a haszon eltűnik: az ilyen emberek nem egymást szerették, hanem azt, ami nekik hasznot jelentett.

a gyermekekkel szembeni erély érzése

Az ilyen barátok közt aztán megvan a bizalom, ezek sohasem bántják meg egymást, s náluk minden egyebet is megtalálunk, aminek az igazi barátságban értéket tulajdonítunk. De azon már nem csodálkozhatunk, ha a barátság más fajtáiban ilyen természetű zavarok jelentkeznek. Ámde a barátság e két formája nemigen szokott egybeesni; rendszerint más emberek keresik a barátságot haszonból, s mások gyönyörűségből; mert a járulékos dolgok nemigen szoktak együtt jelentkezni.

Gyermekek jogai: tanítani kötelező, tisztelni nem Gyermekek jogai: tanítani kötelező, tisztelni nem Hírek by Jakab Hanga Társadalmi nevelés nevű tantárgycsomagot vezet be a tanügyminisztérium a as tanévtől az V-VIII.

A barátság formáinak ezen osztályozása alapján megállapíthatjuk, hogy a rossz a gyermekekkel szembeni erély érzése csupán gyönyörűség okából vagy haszonért szoktak egymással barátságot kötni, mert hiszen legfeljebb ebben a tekintetben hasonlítanak egymáshoz; a jók ellenben önmagukért ápolják a barátságot, tehát azon az alapon, hogy jók.

Ezek az utóbbiak tehát önmagukban véve is barátoknak nevezhetők, míg az előbbiek csak járulékosan, s csak azért, mert hasonlítanak emezekhez. Valamint az erény tekintetében az egyik embert lelkialkata, a másikat pedig tevékenysége alapján nevezzük jó embernek, így van ez a barátság kérdésében is: vannak, akik az együttélés által keresik egymásban a gyönyörűséget, s így igyekeznek egymásnak javára lenni, mások viszont — mivel esetleg éppen alusznak, vagy nem egy helyen tartózkodnak — tevékenységet nem fejthetnek ugyan ki, de azért olyan érzelmeik vannak, hogy képesek volnának egymással szemben szeretetteljes cselekedetekre; a tartózkodási hely ugyanis magában véve még nem bontja fel a barátságot, legfeljebb a tevékenységet akadályozza meg.

a gyermekekkel szembeni erély érzése

Igaz barátságnak tehát — mint már sokszor mondottuk — csak a jó emberek barátságát nevezhetjük. Mert azt tartjuk szeretetre méltónak és kívánatosnak, ami önmagában véve jó vagy kellemes, az egyes ember számára pedig azt, ami az ő számára jó vagy kellemes. A jó ember viszont a jó ember számára mindkét előbb említett oknál fogva szeretetre méltó és kívánatos.

A szeretetet érzelemnek, a barátságot pedig lelkialkatnak kell tekintenünk: a szeretet megnyilvánulhat az élettelen dolgokkal szemben is, míg ahol viszontszeretetről van szó, ez már elhatározással jár, az elhatározás pedig csak lelkialkatból eredhet. Azonkívül az emberek a barátaik javát éppen az ő érdekükben kívánják, s nem csupán érzelemből, hanem lelkialkatból kifolyólag.

S avval, hogy barátjukat szeretik, tulajdonképpen a maguk javát szeretik, mert ha a jó ember valakinek a barátjává lesz, akkor egyúttal a javává is lesz annak, akinek a barátja. Így tehát mindkét fél nemcsak szereti azt, ami neki magának jó, hanem a barátjának is egyenlő részt fizet vissza — az iránta való jóindulattal és kedvességgel; mert hiszen a közmondás szerint: barátság — egyenlőség. Mindez persze elsősorban a jó emberek barátságára áll.

A mogorva és az öregedő emberek közt már sokkal nehezebben jön létre barátság, annyival is inkább, mert ezek sokkal összeférhetetlenebbek, s mert kevésbé lelik örömüket a társaságban; márpedig alighanem ezek a tulajdonságok a barátság legjellegzetesebb vonásai, s leginkább ezek hozzák létre a barátságot. Ezért van az, hogy a fiatal emberek hamar barátságot kötnek egymással, az öregek ellenben nem, mivel az ember nem szokott barátja lenni annak, akiben nem találja örömét; ugyanez áll a mogorva emberre is.

Az ilyen emberek jóakaratúak ugyan lehetnek egymással szemben, mert hiszen egymás javát akarják, s mindig készek a segítségre, barátokká ellenben nemigen lehetnek, mert nem szeretnek együtt élni mással, s nem lelik örömüket egymásban, holott pedig mindez a legnagyobb mértékben hozzátartozik a barátsághoz. Sok emberrel egyszerre nemigen lehetünk baráti viszonyban — legalábbis a tökéletes barátság szellemében —, aminthogy szerelmet sem érezhetünk sok ember iránt egyszerre; mert a szerelem a túlzás egy neme, márpedig az ilyesmi természetszerűen a gyermekekkel szembeni erély érzése egyvalakivel szemben szokott megnyilvánulni; hogy pedig ugyanannak az embernek a tetszését egyszerre sokan különös mértékben megnyerjék, ez sem képzelhető egykönnyen, sőt talán még az sem, hogy egyáltalában akadjon olyan sok jó ember.

S azonkívül az embernek tapasztalatot is kell gyűjtenie, s a barátaival hosszú ideig együtt is kell élnie, ami pedig igen nehéz dolog. Az ellenben már nagyon is lehetséges, hogy valaki haszon és kellemesség alapján igen sok embernek a tetszését megnyeri, mert ilyenek sokan szemölcs helyi kezelése, s a szolgálatkészség rövid időn belül is megnyilvánulhat.

E két utóbb említett viszony közül a barátsághoz inkább hasonlít az, amelyiknek az alapja a gyönyör; ha mindkét félnek ugyanaz jut ki a másik részéről, mindketten örömüket lelik egymásban, vagy legalábbis ugyanabban a dologban; ilyen a fiatal emberek barátsága.

Ebben ugyanis sokkal inkább megvan a szabad emberhez méltó szellem, míg az a barátság, amelynek alapja a haszon, piaci lelkületre a gyermekekkel szembeni erély érzése.

Gyermekek jogai: tanítani kötelező, tisztelni nem - Átlátszó Erdély

A boldogan élő embernek hasznos barátokra egyáltalában nincs is szüksége, de kellemesekre igen, mert neki csupán az az óhaja, hogy bizonyos emberekkel együtt élhessen — márpedig a kellemetlenséget rövid ideig még csak elviseli az ember, de huzamosan már senki sem hajlandó vállalni, hiszen még magát a jót sem vállalná, ha ez kellemetlen volna neki —, ezért mindenki olyan barátokat keres, akik kellemesek neki.

De amellett, hogy ilyenek, még erkölcsileg jóknak is kell lenniük, s azonfelül olyanoknak, akik az illető szempontjából is jók: a gyermekekkel szembeni erély érzése így lesz meg bennük mindaz a tulajdonság, aminek a barátokban meg kell lennie. A szemölcsök a kezén és a hpv a gyermekekkel szembeni erély érzése embereknél azt tapasztaljuk, hogy kétféle barátot szoktak tartani: olyat, akiből hasznot húznak, s olyat, aki kedves nekik; de ez a kettő nemigen szokott ugyanaz a személy lenni, mert sem olyan barátot nem látnak szívesen, akiben a kedvesség erénnyel is párosul, sem pedig olyat, aki az erkölcsi jó szempontjából volna nekik hasznos; sőt éppen ellenkezőleg, a szellemes embert csak azért fogadják a körükbe, hogy kellemes társaságuk legyen, az ügyeset pedig csak azért, hogy végrehajtsa a parancsaikat; ez a két tulajdonság pedig nemigen szokott egy személyben együtt lenni.

Azt már említettük, hogy csak az erkölcsös ember lehet egyszerre kellemes is meg hasznos is; csakhogy az ilyen ember nemigen szokott barátjává szegődni annak, aki nála magasabb rangú — legfeljebb akkor, ha ez utóbbi az erényben is felette áll; ha ez nem így van, akkor nincs meg az az egyenlőség, amely abból fakad, hogy az erkölcsös ember mindkét tekintetben arányosan alulmarad; csakhogy a hatalmon levő emberek közt ilyen nemigen akad.

Az anya- és az apakomplexusok hatásai a felnőtté váló utódokra Szerző: WEBBeteg - Balogh Mária, újságíró Sokan élnek egész életükben azzal a feldolgozatlan lelki teherrel, hogy fiatalkorukban, majd a későbbiekben is képtelenek voltak önálló, egészséges önbizalommal, önbecsüléssel teli életet élni. Ennek egyik legfőbb oka, hogy szüleiktől nem megfelelő mintát kaptak a kiegyensúlyozott élethez. Nem feltétlenül elhanyagolásban volt részük a megoldatlan traumáikkal élőknek, hanem gyakorta túlféltésben, túlkényeztetésben, következetlen nevelésben, vagy épp hűvös, távolságtartó szülő-gyermek kapcsolatban cseperedtek. Kiderült, hogy az anyasebbel együtt élő fiú- vagy lánygyermek, ha felnő, nem mindenkor lesz elég erős az önálló életre, bennragad a szülői elvárásokban. Ezek a fiatalok — akik egyébként már szakmával, diplomával is rendelkeznek—, akaratukon kívül válnak képtelenné a teljes életre, gyakorta nem is vágyódnak utána.

Olvassa el is